โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร (Management Structure)

ทิศทางนโยบายและแผนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Implementation structure) สรุปได้ดังนี้

1) ทิศทางด้านการวิจัย เป็นการบูรณาการอนาคตศาสตร์ และวิธีวิจัยด้านอนาคตศาสตร์เข้าไปในการวิจัยนโยบายสาธารณะ

2) มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกากับทิศทางของแผนงานประกอบไปด้วย ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการวิจัย และจะกำกับการประเมินผลความก้าวหน้าทุก 3 – 6 เดือน

3) การจัดสรรทุนวิจัยจะใช้ระบบ Merit – based คือ การให้ทุนวิจัยจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมของนักวิจัย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้พิจารณาในระดับโครงการ

4) การบริหารจัดการให้เกิดผลงานวิจัยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริการบริการจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ODU) ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการตั้งแต่ประสานงานการประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาข้อเสนอ การทำสัญญา การรับจ่ายเงินงบประมาณ โดยจะถูกประเมินผลทุก 3 เดือน ซึ่งจะต้องบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้

5) รูปแบบแนวทางการบริหารแผนงาน Spearhead