ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อน

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)
ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0
ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย4.0

จัดโดย

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ตารางอบรม ปปช. 17 มกราคม 2563 (30.9 KiB, 60 downloads)
ตารางการอบรมเชิงปฎิบัติการ
08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน (สามารถเข้าร่วมผ่าน Facebook Live)
09.00 – 10.30 น. แนะนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data Technology)

•       ที่มา คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

•       หน้าที่และทักษะที่จำเป็นของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

•       กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

•       ความแตกต่างระหว่าง Business Intelligence (BI) และ Big Data Analytics

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 การนำข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่การวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

•               การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์

•              การดึงข้อมูลจากโซเซียลมีเดีย

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Orange Canvas

•              การดึงข้อมูลเข้าเพื่อการวิเคราะห์ และจัดการ

•              การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rules)

•              การจัดกลุ่มข้อมูล (Association Rules)

•              การจัดการและบันทึกโมเดล

14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Orange Canvas (ต่อ)

•      การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification)

•      การวิเคราะห์ข้อความ (Text Classification)

16.30 น. ปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

โดยวิทยากรจาก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ. วุฒิพล วรรณทรัพย์
อ. วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
อ. ปองพล นิลพฤกษ์
ผศ. จตุรพิธ เกราะแก้ว
ดร. วิเชษฐ์ พลายมาศ
ดร. พิเชฐ คุณากรวงศ์