ข่าวล่าสุด

ข่างล่าสุด (upcoming events)

26/10/2019

ประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62

ประชุม […]
12/08/2019

อบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

การกำหน […]
12/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย”

นโยบายส […]
10/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

การเสวน […]
10/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา”

การเสวน […]
05/08/2019

Retired Chinese teacher, 92, offers free English lessons for 19 years

Retired […]