ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผน(Program Promoting Committee) ครั้งที่ 1

รายงานการสำรวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยในปี พ.ศ.2555
19/04/2019
มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?
19/04/2019

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผน(Program Promoting Committee) ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผน(Program Promoting Committee) ครั้งที่ 1

ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมคนไทย 4.0 (Thai People 4.0) ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Pisa ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นส์เซส กรุงเทพมหานคร