(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”

Jack Ma มองเห็นปัญหาการศึกษา
21/05/2019
ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560
14/06/2019

(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว”

(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยการทบทวน และสังเคราะห์การศึกษาทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สำหรับนำไปสู่การศึกษาผลกระทบจากการเก็บและ/ลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว รวมทัง้ การศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต

ภาษีการท่องเที่ยวมีทั้งระบบภาษีทัว่ ไปและภาษีเฉพาะที่มีลักษณะการจัดเก็บตามมูลค่าและต่อหน่วย โดยมีการเรียกเก็บทั้งจากภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ เรียกคืนต้นทุนการให้บริการสาธารณะและทำให้ต้นทุนภายนอกถูกรวมอยู่ในราคาที่นักท่องเที่ยวจ่าย รวมทั้งเพื่อการกระตุ้น สนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ผ่านมามีการศึกษาผลของการเก็บภาษีการท่องเที่ยว 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การศึกษาผลกระทบของการเก็บ
ภาษี และ 2) การศึกษาเกี่ยวกับภาระภาษี การกระจายภาระภาษี และการส่งออกภาระภาษี สำหรับไทยมีรายการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งที่ภาษีทัว่ ไปและภาษีเฉพาะ รวมทั้งมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนโยบายระดับชาติ อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยยังขาดการศึกษาผลของการเก็บภาษีการ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต้องแบกรับภาระต้นทุนการดูแลนักท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

โดย : อัครพงศ์ อั้นทอง
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (313.6 KiB, 190 downloads)