การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ความรู้สึก(Introduction to Big Data and Sentiment Analysis)

Agriculture Market & Technology Trends
18/06/2019
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom
24/06/2019

การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ความรู้สึก(Introduction to Big Data and Sentiment Analysis)

 กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ความรู้สึก
(Introduction to Big Data and Sentiment Analysis)

ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0

ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย4.0

จัดโดย
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI)

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

(รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ท่าน ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมนาออนไลน์ควรมีบัญชีผู้ใช้งานของ Google หรือ Facebook เพื่อเข้าใช้งานระบบ Zoom)

ตารางการอบรมเชิงปฎิบัติการ

09.00 – 9.30 น.     ลงทะเบียนออนไลน์
09.30 – 10.00 น.     แนะนำการใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) นำเสนอโดย: อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์
10.15 – 11.00 น.     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และกรณีศึกษา (Introduction to Big Data and Case Study) นำเสนอโดย: อาจารย์วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
11.15 – 12.00 น.     การวิเคราะห์ความรู้สึกและกรณีศึกษา (Sentiment Analysis and Case Study นำเสนอโดย: อจ. ปองพล นิลพฤกษ์
12.30 น.     ปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

หมายเหตุ: การลงทะเบียนควรดำเนินการล่วงหน้าก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ความรู้สึก (35.2 KiB, 116 downloads)


ดาวน์โหลดเอกสารอบรม ได้ที่

https://mailrmuttac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pongpon_n_rmutt_ac_th/Equ6FwKL-n1Km8bk8mEPiFUBLwY32G93KSlI8Q4tFtcG-A?e=RBAFVq

***หมายเหตุ : เอกสารดาวน์โหลดจะมีการอัพเดตเรื่อยๆ


ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ความรู้สึก(Introduction to Big Data and Sentiment Analysis)


วิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom 

www.khonthai4-0.net/?p=3046