บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตการศึกษาอยู่ในมือใคร”

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Zoom
24/06/2019
การประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย 4.0
15/07/2019

บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตการศึกษาอยู่ในมือใคร”

บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตการศึกษาอยู่ในมือใคร”

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการประชุม_25Jul19 (100.7 KiB, 201 downloads)

09.20 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. นำเสนอข้อเสนอโครงการเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเทศไทย”

นำเสนอโดย:

รศ.ดร.ดุษฎี โยเหลา

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10.00 – 11.30 น. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
11.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 16.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตการศึกษาอยู่ในมือใคร ?”

บรรยายโดย:

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

16.30 น. จบการบรรยายพิเศษ

หมายเหตุ: อาหารว่างบริการในห้องประชุม

 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ

  1. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด             ประธานกรรมการอำนวยการฯ
  2. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  3. ผศ.ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. อ.ดร.ศักดา สวาทะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่