รหัสห้องโปรแกรม ZOOM การเข้าฟังการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย

การประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย 4.0
15/07/2019
วิทยากร : รศ.ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
24/07/2019

รหัสห้องโปรแกรม ZOOM การเข้าฟังการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย

รหัสห้องโปรแกรม ZOOM การเข้าฟังการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย 4.0

รหัส ห้อง Zoom
775859862

การติดตั้งโปรแกรม Zoom