ประชุมเสวนา หัวข้อ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา”

Retired Chinese teacher, 92, offers free English lessons for 19 years
05/08/2019
ประชุมเสวนา หัวข้อ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”
10/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา”

การเสวนาทางวิชาการ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา” สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0 ใน วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน…ความฝันหรือความจริง” โดย   ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย และการบรรยายพิเศษเรื่อง  “ช่องว่างของการวิจัยและความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันในประเทศไทย” โดย   รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร   นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ
“เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา”
สนับสนุนโดย
แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการเสวนาทางวิชาการ (329.9 KiB, 126 downloads)

13.00 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. แนะนำแผนงานคนไทย 4.0 โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
13.30 – 14.30 น. บรรยายพิเศษ

เรื่อง “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน…ความฝันหรือความจริง”

โดย   ผศ.ดร.ศุทธินี ดนตรี

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย

14.30 – 15.30 น. บรรยายพิเศษ

เรื่อง  “ช่องว่างของการวิจัยและความรู้เรื่องปัญหาหมอกควันในประเทศไทย”

โดย    รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

15.30 – 16.30 น. ร่วมเสวนาและพูดคุยซักถามวิทยากร
16.30 น. จบการเสวนา