ประชุมเสวนา หัวข้อ “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย”

ประชุมเสวนา หัวข้อ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”
10/08/2019
อบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”
12/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย”

นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย” โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0 ความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย  ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กำหนดการบรรยายพิเศษ
“ความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย”
สนับสนุนโดย
แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย (325.9 KiB, 107 downloads)

 

09.45 – 09.55 น. ลงทะเบียน
09.55 – 10.00 น. แนะนำแผนงานคนไทย 4.0 โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
10.00 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย

โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

11.30 – 12.00 น. ร่วมพูดคุยและซักถามวิทยากร
12.00 น. จบการบรรยายพิเศษ