อบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย” สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0 ความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย  ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดย ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดการอบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar)
เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”
สนับสนุนโดย
แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการอบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย” (182.5 KiB, 80 downloads)

13.55 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 15.30 น. อบรมเรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

โดย ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

15.30 – 16.00 น. ร่วมพูดคุยและซักถามวิทยากร
16.00 น. จบการอบรม

**หมายเหตุ: การอบรมครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางFacebook Live ผ่านเพจ Facebook คนไทย 4.0 ไปพร้อมกันด้วย