วิทยากร : ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

วิทยากร : รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์
18/08/2019
วิทยากร : ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
18/08/2019

วิทยากร : ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

วิทยากร : ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

 

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาเอกจาก University of Georgia ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการบริหาร เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัล “เมธีวิจัยอาวุโส” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2561 อีกด้วย ดร.ดิเรก มีผลงานด้านการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยหลายเรื่อง เช่น การกระจายภาระภาษีอากรและประโยชน์จากรายจ่ายรัฐบาล, การแบ่งรายได้การคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวชี้วัดการทำงานของเทศบาล, นโยบายสวัสดิการพนักงานกับแผนกลยุทธ์ทางภาษีในประเทศไทย, ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นและแนวทางการปฏิรูปเงิน เป็นต้น

 

Photo Credit :  TDRI

 

กำหนดการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<