วิทยากร : ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง

วิทยากร : ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
18/08/2019
โครงสร้างตลาดแรงงานไทย : จากอดีตสู่อนาคต
25/09/2019

วิทยากร : ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง

วิทยากร : ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง

ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง สำเร็จการการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาโทและเอกสาขา Tourism and Environmental Economics จาก University of the Balearic Islands ประเทศสเปน ดร.อัครพงศ์ เป็นผู้มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลช้างทองคำ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยและบทความที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับชาติและรางวัลบทความนานาชาติ อาทิเช่น รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2559 จากสภาวิจัยแห่งชาติเรื่อง โครงสร้าง วิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสุขภาวะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รางวัล Best Paper Award “Tourism Demand Analysis on Chinese Arrivals to Thailand” จาก Second International Forum on Tourism Education and Training and 9th China Tourism Forum ณ เมือง Guilin Macao สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น ปัจจุบัน ดร.อัครพงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีหนังสือและบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เช่น เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยวเชียงใหม่ วิธีวิจัยทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่

 

Photo Credit :  ททท. | ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กำหนดการ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<