โครงสร้างตลาดแรงงานไทย : จากอดีตสู่อนาคต

วิทยากร : ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
18/08/2019
ประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62
26/10/2019

โครงสร้างตลาดแรงงานไทย : จากอดีตสู่อนาคต

โครงสร้างตลาดแรงงานไทย : จากอดีตสู่อนาคต

ส่วนที่ 1: โครงสร้างประชากรไทยในปัจจุบัน และการพยากรณ์โครงสร้างประชากรในอนาคต 10 ปีข้างหน้า

ส่วนที่ 2: โครงสร้างประชากรวัยทำงานของประชากรไทยในปัจจุบัน และช่วงเวลาที่ผ่านมาแยกตามอายุและเพศ

ส่วนที่ 3: สถานภาพการทำงาน ภาคอุตสาหกรรม และอาชีพของแรงงานไทยในปัจจุบัน และช่วงเวลาที่ผ่านมา แยกตามอายุและเพศ

ส่วนที่ 4: ชั่วโมงการทำงานและรายได้ของลูกจ้างในปัจจุบันและช่วงเวลาที่ผ่านมาแยกตามอายุและเพศ

ส่วนที่ 5: การศึกษากับตลาดแรงงาน

ส่วนที่ 6: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจ้างงานที่เกิดขึ้นและแนวโน้มในอนาคตในภาคเศรษฐกิจหลัก

ส่วนที่ 7: การพักผ่อน กิจกรรมหลักของประชากรวัยทำงานไทยส่วนหนึ่ง

ส่วนที่ 8: บทบาทที่ลดลงของภาคเกษตรและความเสี่ยงของแรงงานไทย

ผู้เขียน
ผศ.ดร.สุพรรณิกา ลือชารัศมี  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

07-โครงสร้างตลาดแรงงานไทย:จากอดีตสู่อนาคต (898.8 KiB, 227 downloads)