ประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62

โครงสร้างตลาดแรงงานไทย : จากอดีตสู่อนาคต
25/09/2019
ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา
01/11/2019

ประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62

ประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0

การประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสรุปความก้าวหน้าของแผนงาน และนพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตประเทศไทย: มุมมองเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์” โดย: ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ และ ดร.วินัย พงษ์ศรีเพียร หลังจากจบการบรรยายมีการนำเสนอผลการศึกษาของนักวิจัย จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. นำเสนอผลการศึกษา “บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) สัญญาณเตือนจากสังคม”
โดย รศ. ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ และคณะ
2. นำเสนอผลการศึกษา “บ้าน 7-11 โรงเรียน (บ7ร) ศูนย์พึ่งพิงคนเมือง 4.0?”
โดย รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนะวราหะ และคณะ
3. นำเสนอผลการศึกษา “เปิดเส้นทางสู่ความเข้าใจในทัศนคติของชาวดิจิตัล”
โดย รศ. ดร.จุลนี เทียนไทย และคณะ
4. นำเสนอผลการศึกษา “แนวคิดการตลาดเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย อ. ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค
5. นำเสนอผลการศึกษา “ข้อชวนคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน”
โดย อ. ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

กำหนดการประชุม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0
สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ 1-2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดการประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 (301.1 KiB, 64 downloads)

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสรุปความก้าวหน้าของแผนงาน

โดย            ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

กล่าวเปิดการประชุม

โดย            นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

09.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตประเทศไทย: มุมมองเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์
โดย: ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ (แทน ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์) (บรรยาย 25 นาที)

ดร.วินัย  พงษ์ศรีเพียร (บรรยาย 25 นาที)

10.30 – 11.15 น. นำเสนอผลการศึกษา “บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) สัญญาณเตือนจากสังคม”
โดย: รศ. ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์ และคณะ (ประมาณ 20 นาที)
นำเสวนาโดย: ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ

รศ. ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

11.15 – 12.00 น. นำเสนอผลการศึกษา “บ้าน 7-11 โรงเรียน (บ7ร) ศูนย์พึ่งพิงคนเมือง 4.0?”
โดย: รศ. ดร.อภิวัฒน์  รัตนะวราหะ และคณะ (ประมาณ 20 นาที)
นำเสวนาโดย: รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.45 น. นำเสนอผลการศึกษา “เปิดเส้นทางสู่ความเข้าใจในทัศนคติของชาวดิจิตัล”
โดย: รศ. ดร.จุลนี  เทียนไทย และคณะ (ประมาณ 20 นาที)
นำเสวนาโดย: ดร.สมเกียรติ   ตั้งกิจวานิชย์
13.45 – 15.00 น. นำเสนอผลการศึกษา “แนวคิดการตลาดเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ”
โดย: อ. ดร.ต่อภัสสร์  ยมนาค (ประมาณ 20 นาที)
นำเสวนาโดย:             รศ.ดร.สิริลักษณา คอมันตร์ และ

คุณบรรยง พงษ์พานิช

15.00 – 15.45 น. นำเสนอผลการศึกษา “ข้อชวนคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน”
โดย: อ. ดร.อาร์ม  ตั้งนิรันดร (ประมาณ 20 นาที)
นำเสวนาโดย: ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต
15.45 – 16.00 น. สรุปและปิดการประชุม โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (ประมาณ 15 นาที)

เอกสารการนำเสนอผลการศึกษาและสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการนาเสนอผลการศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01 บทบาท บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.01.5 MiB186
01 สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการนาเสนอผลการศึกษา บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) สัญญาณเตือนจากสังคม381.3 KiB55
02 สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการนาเสนอผลการศึกษา คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย306.9 KiB112
03 สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการนาเสนอผลการศึกษา เปิดเส้นทางสู่ความเข้าใจในทัศนคติของชาวดิจิทัล524.5 KiB100
03 เปิดเส้นทางสู่ความเข้าใจในทัศนคติของชาวดิจิทัล1.7 MiB61
04 สรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการนาเสนอผลการศึกษา แนวคิดการตลาดเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ269.5 KiB99
04 แนวคิดการตลาดเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ2.9 MiB67