การประชุม แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา
01/11/2019
อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” และ “Effective Storytelling”
26/11/2019

การประชุม แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

การประชุม แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม สนับสนุนโดย แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ Victory Room โรงแรม Vic3 Bangkok กรุงเทพมหานคร ภาคเช้า ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  กล่าวต้อนรับและแนะนำแผนงานคนไทย 4.0 และ  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Diversity andChange in Charitable Giving in Thailand” โดย Assoc. Prof. Dr. Rosalia Sciortino Executive Director SEA Junction  และ นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้  โครงการ แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ: จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่ โครงการ การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน : จังหวัดเชียงราย และ  กิจกรรมขับเคลื่อน จิตอาสาเพื่อเชียงใหม่ยั่งยืน และในภาคบ่าย ร่วม กิจกรรมพิเศษ “บอร์ดเกมส์กับการประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัย”  โดย คุณแดนไท สุขกำเนิด นักออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม และฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Technology for the future of Thailand” และ “Design Thinking” โดย อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการประชุม แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0266.8 KiB55
แบบตอบรับการประชุม แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0117.7 KiB52

กำหนดการประชุม
สนับสนุนโดย

แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ Victory Room โรงแรม Vic3 Bangkok กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า
09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและแนะนำแผนงานคนไทย 4.0 โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
09.30 – 10.00 น. *ปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง Diversity and Change in Charitable Giving in Thailand”

โดย   Assoc. Prof. Dr. Rosalia Sciortino        Executive Director SEA Junction

10.00 – 12.00 น. นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ

“แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ: จังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่”

โดย    ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำเสนอความก้าวหน้าโครงการ

“การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน: จังหวัดเชียงราย”

โดย    ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นำเสนอความก้าวหน้ากิจกรรมขับเคลื่อน “จิตอาสาเพื่อเชียงใหม่ยั่งยืน”

โดย    คุณภราดล พรอำนวย           กลุ่มจิตอาสาเชียงใหม่ “Chiang Mai Trust”

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมพิเศษ “บอร์ดเกมส์กับการประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัย”

โดย   คุณแดนไท สุขกำเนิด        นักออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกม

 

15.00 – 16.00 น. *บรรยายพิเศษ เรื่อง Technology for the future of Thailand” และ “Design Thinking”

โดย   อ.ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์       อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*หมายเหตุ: การบรรยายพิเศษดังกล่าว จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ไปพร้อมกันด้วย