อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” และ “Effective Storytelling”

การประชุม แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0
13/11/2019
อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย”
26/11/2019

อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” และ “Effective Storytelling”

อบรมเชิงปฏิบัติ

“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย” และ “Effective Storytelling”

11 ธันวาคม 2562 13.30 น. – 16.00 น. “แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย” (ช่วงที่ 1)

โดย รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 ธันวาคม 2562 09.00 น. – 12.00 น. “แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย” (ช่วงที่ 2)

โดย รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 ธันวาคม 2562 13.30 น. – 12.30 น. “Effective Storytelling: การนำเสนองานสไตล์ Research Consulting อย่างมืออาชีพ” โดย คุณธัญอร รัตนาธรรมวัฒน์ นักวิจัยอิสระ, ผู้ติดตามและประเมินผลแผนงานคนไทย 4.0
ห้องประชุม สถานที่ ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียนได้ที่: https://bit.ly/2OhHOCi