อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย”

อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” และ “Effective Storytelling”
26/11/2019
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)
15/01/2020

อบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย”

อบรมเชิงปฏิบัติ

“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย”

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
09.00 น. – 12.00 น. “แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” (ช่วงที่ 1)

โดย รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. – 16.00 น. “แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” (ช่วงที่ 2)

โดย รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนได้ที่:  https://bit.ly/2ONU10A