เลื่อน : การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)

บรรยายพิเศษ “Text and Data Mining และ Social Experiment” และ การนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0
15/01/2020
เมืองหลังโรคระบาด
30/04/2020

เลื่อน : การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)

เลื่อน

การอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)
ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0
ภายใต้แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย4.0

จัดโดย

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ตารางอบรม ปปช. 17 มกราคม 2563 (30.9 KiB, 53 downloads)
ตารางการอบรมเชิงปฎิบัติการ
08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน (สามารถเข้าร่วมผ่าน Facebook Live)
09.00 – 10.30 น. แนะนำเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data Technology)

•       ที่มา คุณลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

•       หน้าที่และทักษะที่จำเป็นของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

•       กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

•       ความแตกต่างระหว่าง Business Intelligence (BI) และ Big Data Analytics

10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 การนำข้อมูลจากภายนอกเข้าสู่การวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

•               การนำเข้าข้อมูลจากเว็บไซต์

•              การดึงข้อมูลจากโซเซียลมีเดีย

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Orange Canvas

•              การดึงข้อมูลเข้าเพื่อการวิเคราะห์ และจัดการ

•              การหาความสัมพันธ์ของข้อมูล (Association Rules)

•              การจัดกลุ่มข้อมูล (Association Rules)

•              การจัดการและบันทึกโมเดล

14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม Orange Canvas (ต่อ)

•      การจำแนกประเภทข้อมูล (Classification)

•      การวิเคราะห์ข้อความ (Text Classification)

16.30 น. ปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ

โดยวิทยากรจาก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ. วุฒิพล วรรณทรัพย์
อ. วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
อ. ปองพล นิลพฤกษ์
ผศ. จตุรพิธ เกราะแก้ว
ดร. วิเชษฐ์ พลายมาศ
ดร. พิเชฐ คุณากรวงศ์