บรรยายพิเศษ “Text and Data Mining และ Social Experiment” และ การนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)
15/01/2020
เลื่อน : การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่(Introduction to Big Data Analytics)
15/01/2020

บรรยายพิเศษ “Text and Data Mining และ Social Experiment” และ การนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0

บรรยายพิเศษ “Text and Data Mining และ Social Experiment”
และ การนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยภายใต้แผนงานคนไทย 4.0

วันที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมดอยเหนือ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

Tentative Agenda 29-30 Jan 2020 Final (174.2 KiB, 49 downloads)

วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563

Session: บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Text and Data Mining”

โดย ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Social Experiment”

โดย ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.30 – 17.30 น. ซัก-ถาม
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

Session: แบ่งปันความรู้โดยนำเสนองานวิจัยที่ใช้ “Text and Data Mining”และ

            “Social Experiment”

08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 11.00 น. นำเสนองานวิจัยที่ใช้เทคนิค “Text and Data Mining” เรื่อง

“บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0 โดยวิธีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)”

นำเสนอโดย รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะการศึกษา

โดย ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่าน

11.00 – 13.00 น. นำเสนองานวิจัยที่ใช้เทคนิค “Social Experiment” เรื่อง

“แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ : กรณีศึกษากิจกรรมอาสาสมัคร”

โดย ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะการศึกษา

โดย ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ และผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่าน

13.00 – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Research Methodology” หรือ “Social Network”

โดย ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 16.30 – 17.30 น. ซัก – ถาม

***อาหารว่างบริการในห้องประชุม***