เมืองหลังโรคระบาด

“ไวรัสไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาที่มีพลังทำลายล้างในกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติตามทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วิน แต่ยังเป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคมที่ล่าหา ขยี้ขย้ำ และฉีกแยกรอยเลื่อนสังคมที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นอีก การทำลายล้างทางสังคมของไวรัสจึงไม่ได้เป็นการสุ่มแบบไม่มีทิศทาง แต่เป็นไปตามโครงสร้างและรูปแบบของสังคมที่เป็นอยู่เดิม”

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 และหลายคำถามที่น่าสนใจ เช่น

– ภาพอนาคตหลังโรคระบาดจะเปลี่ยนไปอย่างไร?
– โรคระบาดจะสร้างความปกติใหม่หรือเพียงเร่งแนวโน้มเก่า?
– ความเป็นปกติใหม่ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมแต่ละกลุ่มอย่างไรบ้าง?
– อะไรคือความท้าทายในเชิงนโยบายสาธารณะสำหรับการออกแบบและพัฒนาเมืองหลังโรคระบาด?

เชิญอ่านบทความ “เมืองหลังโรคระบาด” ของ รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เพื่อขบคิดประเด็นคำถามต่างๆเหล่านี้ร่วมกัน….

โดย
รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

เมืองหลังโรคระบาด โดย รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (189.8 KiB, 54 downloads)