สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปี ที่ 1

ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคม
27/05/2020
อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
09/06/2020

สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปี ที่ 1

สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปี ที่ 1
(ก.พ. 62 – ก.พ. 63 )

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

วันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เกิดกระแสสังคม 4.0 ที่ผลักดันให้เกิดคนไทย 4.0 ที่พร้อมด้วยคุณธรรม 5 ประการ และรู้เท่าทันโลกและสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่สังคมที่มีความสุขและความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของแผนงานฯ

1) มุ่งเน้นการวิจัย & นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนคนไทย 4.0 มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต มีความรู้ มีจินตนาการ คิดเป็นทำเป็น พัฒนาคุณภาพชีวิตได้เต็มศักยภาพ & อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2) การสร้างเสริมค่านิยมของคนไทยให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อสังคม เคารพในสิทธิและเสรีภาพของกันและกัน
3) สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) ส่งเสริมการวิจัยที่สร้างระบบ & กลไก การตรวจสอบการใช้อำนาจอธิปไตย & กฎหมาย
5) การบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน

หลักการของแผนงานฯ

“หลักการสำคัญของกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศนั้น ต้องมีองค์ประกอบทั้งกระบวนการทางปัญญา กระบวนการทางศีลธรรมและกระบวนการทางสังคม”

สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 1 (ก.พ. 62 -ก.พ. 63) (5.7 MiB, 45 downloads)