การนำเสนอผลงานวิจัย ไขกุญแจแห่งความเอื้อเฟื้อ: มุมมองเชิงพฤติกรรม

บรรยายพิเศษเรื่อง ความเชื่อในสังคมไทยกับวิทยาศาสตร์ : พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมกันแบบแตกต่าง
06/08/2020
หนังสือการตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ
11/09/2020

การนำเสนอผลงานวิจัย ไขกุญแจแห่งความเอื้อเฟื้อ: มุมมองเชิงพฤติกรรม

ไขกุญแจแห่งความเอื้อเฟื้อ: มุมมองเชิงพฤติกรรม (Economics of Kindness: Exploring Objectives and Constraints of Doing Good)

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย “ไขกุญแจแห่งความเอื้อเฟื้อ: มุมมองเชิงพฤติกรรม (Economics of Kindness: Exploring Objectives and Constraints of Doing Good)” ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.45-13.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย
“ไขกุญแจแห่งความเอื้อเฟื้อ: มุมมองเชิงพฤติกรรม
(Economics of Kindness: Exploring Objectives and Constraints of Doing Good)”

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.45-13.30 น.
ณ ห้อง Lotus Suite 7 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย “ไขกุญแจแห่งความเอื้อเฟื้อ: มุมมองเชิงพฤติกรรม (Economics of Kindness: Exploring Objectives and Constraints of Doing Good)” (169.7 KiB, 48 downloads)

เวลา

หัวข้อนำเสนอ/เสวนา

วิทยากร/ผู้ร่วมเสวนา

8.45-9.30 ลงทะเบียน
9.30-9.40 กล่าวเปิด ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

(ประธานบริหารแผนงานวิจัยคนไทย 4.0)

9.40-10.10 I think about you: Group mentality and altruism among farmers ศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย

(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

10.10-10.25 พักรับประทานอาหารว่าง
10.25-10.30 แนะนำโครงการศึกษา “แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ: กรณีศึกษากิจกรรมอาสาสมัคร” รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย

(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

10.30-11.00 Drivers of doing good ผศ.ดร.ชมพูนุท สุทธิกุล และ

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ มหาสุวีระชัย 

(คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

11.00-11.30 Using behavioral insights to boost volunteering รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย

(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

11.30-12.00 Volunteering and dishonest behavior รศ.ดร. ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์

(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

12.00-12.15 สรุปและแนวทางการศึกษาต่อไป รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย

(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

12.15-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน