หนังสือการตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

การนำเสนอผลงานวิจัย ไขกุญแจแห่งความเอื้อเฟื้อ: มุมมองเชิงพฤติกรรม
14/08/2020
วิถีดิจิทัลของชาวชุมชนแออัด 4.0
25/09/2020

หนังสือการตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

20200911-End-of-life Decisions05

การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย:

บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

เสนอต่อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0

โดย
รศ.ดร.นพพล วิทย์วงพงศ์

หนังสือ “การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกในการยุติชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายในต่างประเทศ และเพื่อประเมินในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางเลือกในการยุติชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายในรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ “ทางเลือกในการยุติชีวิต” ในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเฉพาะทางเลือกที่ต้องมีกฎหมายรองรับและเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยระยะท้ายเท่านั้น และไม่ครอบคลุมวิถีการตายรูปแบบอื่นที่มักเกิดขึ้นที่บ้านและไม่เกี่ยวข้องกับแพทย์

หนังสือเล่มนี้ศึกษาทางเลือกในการยุติชีวิตในฐานะนโยบายสาธารณะ (PublicPolicy) โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดการวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มาจากการปริทัศน์วรรณกรรมและกระบวนการกรณีศึกษา ครอบคลุมงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษา อันได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศแคนาดา จำนวนทั้งหมด 101 ชิ้น คัดกรองจากงานวิจัย 310 ชิ้น ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ฐานข้อมูล PubMed และฐานข้อมูล Google Scholar อีกทั้งยังมีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ 29 แห่งและวิเคราะห์ข้อมูลจาก World Values Surveys, Economist Intelligence Unit, LBGT

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ ทำให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจถึงทางเลือกในการยุติชีวิตที่มีอยู่หลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมไทยได้ริเริ่มถกเถียงในประเด็นดังกล่าวบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกัน

 

น- การตัดสินใจระยะท้าย-นพพล วิทย์วรพงศ์ (35.3 MiB, 153 downloads)