Human 4.0
25/11/2020
การประชุมเสวนาวิชาการ โดยการสนับสนุนของ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 วันที่ 15 ธันวาคม 2563
07/01/2021

งานเชียงใหม่ยั่งยืน

แผนงานคนไทย 4.0 ได้จัดงานประชุมเสวนาเรื่อง “อ่านเมืองเชียงใหม่…เมื่อชุมชนเปลี่ยนไป” และประชุมนำเสนอรายงานผลการศึกษาเรื่อง “ข้อมูลคนเมืองเชียงใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙: ความสำคัญ ความหมาย และการนำไปใช้ประโยชน์” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Ibis ๒ ชั้น ๒ โรงแรม Ibis Styles จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลการศึกษาและการเสวนา คือ การนำเสนอ “ภาพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีดจนถึงปัจจุบัน” โดย รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากนั้นมีการนำเสนอผลการศึกษา “ผังและแผนการพัฒนาย่านต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเมือง: กรณีชุมชนล่ามช้าง และชุมชนช้ำงม่อย” โดย คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร บริษัท ใจบ้านสตูดิโอ จำกัด

และการนำเสนอแนวคิด “ฉากทัศน์การท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ในอนาคต” โดย รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รวมถึงการอธิบายถึง “สถานการณ์โควิดกับการแจกอาหารจนถึงการพัฒนาเป็นครัวกลางชุมชน” โดย คุณภราดล พรอำนวย (ปอ นอร์ทเกท) และสุดท้ายมีการนำเสนอความเป็นมาของข้อมูลและสรุปกระบวนการเก็บข้อมูลทั้ง 4 ชุดโดย คุณสุวารี วงศ์กองแก้ว และคุณอจิรภา ประดิษฐ์

ทั้งนี้เมื่อได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาและเสวนาเสร็จสิ้น ได้มีการพิจารณาข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ต่อไป

PowerPoint Presentation

09- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ (2.6 MiB, 64 downloads)
10- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร (10.1 MiB, 64 downloads)
11- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ (3.2 MiB, 58 downloads)
12- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- คุณสุวารี วงค์กองแก้ว (10.9 MiB, 56 downloads)