วิธีขอปลูกกัญชง-ดาวน์โหลดเอกสาร

[E-book] อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย: การสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
19/01/2021

วิธีขอปลูกกัญชง-ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงดังนี้

1.การยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชงสามารถยื่น ณ สถานที่ปลูกตั้งอยู่

  • หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ อย.
  • หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
  • การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก หรือศึกษาวิจัยให้ยื่นคำขอที่ อย.
  • การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก หรือศึกษาวิจัยให้ยื่นคำขอที่ อย.

2.เอกสารแสดงสิทธิ์การครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอ

เช่น โฉนด, น.ส.3, สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ในกรณีใช้ที่ดินของหน่วยงานรัฐ เช่น ที่ราชพัสดุ หรือที่ดิน ส.ป.ก. ให้ใช้หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของที่ดินนั้น

3.ระยะเวลาพิจารณาอนุญาตตามคู่มือประชาชน ทั้งนี้ อย.จะเร่งการอนุญาตให้เร็วที่สุด

  • กรณีปลูก สูงสุดไม่เกิน 135 วัน
  • กรณีนำเข้า สูงสุดไม่เกิน 75 วัน

สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกกัญชง แต่ยังหาคู่ธุรกิจไม่ได้ อย.จะประสานจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ปลูกและผู้รับซื้อ เช่น โรงสกัด โรงงานแปรรูป ผู้รับซื้อสารสกัดไปผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้ที่สนใจลงชื่อได้ที่ อย. และสสจ. ทั่วประเทศ