เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา (About Us)

แผนงานวิจัยคนไทย 4.0

หลักการ ที่มา เหตุผล

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

เป้าหมายแผนงาน

กรอบการดำเนินการวิจัย

การเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างกลุ่มการศึกษา

 

โครงสร้างการบริหาร (Management Structure)

ทิศทางนโยบายและแผนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Implementation structure) สรุปได้ดังนี้

1) ทิศทางด้านการวิจัย เป็นการบูรณาการอนาคตศาสตร์ และวิธีวิจัยด้านอนาคตศาสตร์เข้าไปในการวิจัยนโยบายสาธารณะ

2) มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำกับทิศทางของแผนงาน 

3) การจัดสรรทุนวิจัยจะใช้ระบบ Merit – based

4) การบริหารจัดการให้เกิดผลงานวิจัย เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริการบริการจัดการและส่งมอบผลลัพธ์

5) รูปแบบแนวทางการบริหารแผนงาน Spearhead

>>อ่านรายละเอียดโครงสร้างการบริหาร (Management Structure)<<