นิยามและคำสำคัญ

นิยามและคำสำคัญ (Definitions and key words)