โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร (Management Structure)

ทิศทางนโยบายและแผนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (Implementation structure) สรุปได้ดังนี้

1) ทิศทางด้านการวิจัย เป็นการบูรณาการอนาคตศาสตร์ และวิธีวิจัยด้านอนาคตศาสตร์เข้าไปในการวิจัยนโยบายสาธารณะ

2) มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกำกับทิศทางของแผนงาน ประกอบไปด้วย ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการวิจัย และจะกำกับการประเมินผลความก้าวหน้าทุก 3 – 6 เดือน

3) การจัดสรรทุนวิจัยจะใช้ระบบ Merit – based คือ การให้ทุนวิจัยจะขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสมของนักวิจัย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้พิจารณาในระดับโครงการ

4) การบริหารจัดการให้เกิดผลงานวิจัย เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบริการบริการจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ODU) ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการตั้งแต่ประสานงานการประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาข้อเสนอ การทำสัญญา การรับจ่ายเงินงบประมาณ โดยจะถูกประเมินผลทุก 3 เดือน ซึ่งจะต้องบริหารตามหลักธรรมาภิบาล คือมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้

5) รูปแบบแนวทางการบริหารแผนงาน Spearhead

1. ประธานบริหารแผนงาน (PC: Program Chair)
ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
–  พัฒนาแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผล
–  ติดตามประเมินผล ODU
–  สนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานสู่การใช้ประโยชน์

2. คณะกรรมการอานวยการแผนงาน (PPC: Program Promoting Committee)

1) ศ.นพ.วิจารณ์
2) รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศส
3) ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
4) นายบรรยง พงษ์พานิช
5) ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
6) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
7) นางสุนันทา สมพงษ์
8) ผู้แทนหน่วยงานที่กากับโครงการฯ

ทำหน้าที่ร่วมกับ PC

3. ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

4. หน่วยงานจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU: Outcome Delivery Unit)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

หน่วยงานย่อยภายในองค์กร: คณะเศรษฐศาสตร์
ที่อยู่: 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053 942555
โทรสาร: 053 942572
E-mail: tejawaree@gmail.com

  • สนับสนุน ประสานงานกับ PC, PC, PPC PPC PPC และหน่วยงานทำวิจัยและนวัตกรรม
  • บริหารงบประมาณ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา กำกับ ติดตาม ประเมินผล
  • ขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
  • จัดทำรายงาน ดำเนินการ และรายงานการเงินให้ วช.

5. ผู้จัดการ ODU
นายจักรี เตจ๊ะวารี

  • บริหาร ODU ตามการมอบหมายจาก PC และ PPC
  • ติดตามผลการดำเนินการโครงการย่อย
  • ประสานงานกับ PC และหน่วยงานทำวิจัยและนวัตกรรม
  • เป็นผู้นำขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์