กลุ่มการศึกษา

กลุ่มการศึกษา (Research groups)

กลุ่มอนาคตศึกษา

กลุ่มอนาคตศึกษา เป็นกลุ่มแรกที่มองภาพคนไทยในอนาคต (20 ปี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ว่าอนาคตคนไทยจะเป็นอย่างไรในทุกประเด็นสำคัญ และนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยในอนาคต กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในโลกกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศไทย และจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรณ์ศึกษาจากต่างประเทศมาร่วมงานด้วย ซึ่งจะแนะนำวิธีวิจัยใหม่ให้กับสังคมไทย โดยมีชุดโครงการชื่อ “ชีวิตคนไทยในเมือง 4.0” มีโครงการย่อย 4 โครงการที่ครอบคลุม 4 ส. คือ การเสพ การสื่อสาร การสร้างสรรค์ และเสรีภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ และดิจิทัล

กรอบแนวคิดที่ใช้ คือ STEEP การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แนวโน้ม การกวาดสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบและกงล้ออนาคต เป็นต้น

รายละเอียด >>กลุ่มอนาคตศึกษา


กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย

กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย และกลุ่มอนาคตศึกษา (กลุ่มที่ 1) มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการส่งต่อประเด็นวิจัยและประเด็นนโยบายให้แก่กันและกัน เพื่อสร้างนโยบายใหม่ หรือเพื่อศึกษานโยบายที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้สังคมมีคุณภาพดีขึ้น ช่วงปีที่ 1 ในขณะที่ยังรอประเด็นใหม่จากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 จะต้องหยิบยกประเด็นทางนโยบายที่สังคมเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญมาศึกษาก่อน ได้แก่ 2 ใน 5 ประเด็นที่ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรจัดการอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องคอรัปชั่น และปัญหาที่ทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการการแก้ไข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างเร่งด่วน เนื่องจากความเหลื่อมล้ำนี้เป็นตัวบ่อนทำลายความสามารถในการ พัฒนาตนเองและศักยภาพของจิตอาสา
โครงการใหญ่ในกลุ่มนี้จะเป็นโครงการสร้างโอกาสใหม่ให้กับเกษตรกรในที่สูง ซึ่งอยู่ในสถานะเกษตรกรด้อยโอกาส เพื่อหาโมเดลชีวิตใหม่ให้เกษตรกรที่สูงกว่า 9.4 แสนคน

รายละเอียด >> กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย


กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา

กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา ศึกษารากเหง้าของปัญหาสังคมไทย เพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาของกระบวนทัศน์และค่านิยมของคนไทย ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาและต้องการการแก้ไขเชิงนโยบายจากโครงการสำคัญใน กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย (กลุ่มที่ 2) เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องปรามคอรัปชั่น หรือคำถามที่ว่าความเชื่อทางไสยศาสตร์เป็นปรปักษ์ต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ ทั้งนี้จะเป็นการวิจัยที่เน้นหนักในช่วงกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยแรงงานในปัจจุบัน เพื่อสร้างนโยบายและระบบการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนระบบการศึกษาที่จะต้องปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน

รายละเอียด >> กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา


กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต จะรับประเด็นจากกลุ่มอนาคตศึกษา (กลุ่มที่ 1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยก้าวสู่การเป็นคนไทย 4.0 ที่รู้เท่าทันโลก คิดเป็น ทำเป็น และมีจิตอาสา โดยในปีที่ 1 ระหว่างที่ยังรอประเด็นจากกลุ่มอนาคตศึกษา (กลุ่มที่ 1) และกลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย (กลุ่มที่ 2) ก็จะศึกษาและจะจัดการความรู้เรื่องนโยบายการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประเด็นการสร้างระบบการศึกษา เพื่อคนไทย 4.0 ในปีถัดไป

รายละเอียด >> กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต


กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม

กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม เป็นการสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อกลุ่มด้อยโอกาส และเป็นกลุ่มที่จะมีโครงการสร้างจิตอาสาของแกนนำเยาวชน โดยนำประเด็นใหม่ๆ จากกลุ่มอนาคตศึกษา (กลุ่มที่ 1) และกลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย (กลุ่มที่ 2) มาสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เบื้องต้น ในปีที่ 1 ระหว่างรอประเด็นจากกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มนี้ก็จะสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการสร้างทักษะและอาชีพใหม่ให้กลุ่มท้าวแสนปม การสร้างทักษะใหม่ เช่น E-Commerce ให้กับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และโครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาที่รักษ์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียด >> กลุ่มนวัตกรรมทางสังคมกลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย

กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย เป็นกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big data มาใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์และแนวโน้มใหม่ทางสังคม จะทำให้นักวิจัยสังคมเห็นวิธีการใหม่และคำตอบใหม่ๆ กลุ่มนี้จะทำงานเกื้อหนุนให้กับทุกกลุ่มในด้านสถิติและฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในปีที่ 1 ระหว่างที่ยังรอประเด็นจากกลุ่มอื่นๆ กลุ่มนี้จะทำการศึกษาข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานภาพของบ้าน วัด และโรงเรียน หรือ “บวร” ในสังคมไทย

รายละเอียด >> กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย


กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์

กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์ เป็นกลุ่มงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยผู้บริหาร ODU (ดูรายละเอียดในข้อเสนอแนะของ ODU) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการเริ่มโครงการ (Initialization) การจัดการความรู้โดยใช้โครงการขนาดเล็กทบทวนวรรณกรรม และจัดประชุมกลุ่มย่อยๆ เพื่อติดตามผลงาน โดยอาจมีผลผลิตเป็นวรรณกรรมปริทรรศน์ ข้อเสนอโครงการในปีที่ 2 และปีที่ 3 บทสรุปเชิงนโยบาย (Policy brief) รวมทั้งการจัดการการเผยแพร่แผนงานอีกด้วย
กลุ่มนี้จะร่วมกับคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2561 ซึ่งมีภารกิจสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทยในเรื่องคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ กลุ่มนี้จะใช้งบประมาณจากหมวดการขับเคลื่อนเป็นหลัก

รายละเอียด >> กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์