อนาคตศึกษา

กลุ่มอนาคตศึกษา

กลุ่มอนาคตศึกษา เป็นกลุ่มแรกที่มองภาพคนไทยในอนาคต (20 ปี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ว่าอนาคตคนไทยจะเป็นอย่างไรในทุกประเด็นสำคัญ และนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยในอนาคต กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในโลกกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศไทย และจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรณ์ศึกษาจากต่างประเทศมาร่วมงานด้วย ซึ่งจะแนะนำวิธีวิจัยใหม่ให้กับสังคมไทย โดยมีชุดโครงการชื่อ “ชีวิตคนไทยในเมือง 4.0” มีโครงการย่อย 4 โครงการที่ครอบคลุม 4 ส. คือ การเสพ การสื่อสาร การสร้างสรรค์ และเสรีภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ และดิจิทัล

กรอบแนวคิดที่ใช้ คือ STEEPV การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์แนวโน้ม การกวาดสัญญาณ การวิเคราะห์ระบบและกงล้ออนาคต เป็นต้น