ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด


1. เอกสารวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้36.7 MiB114
การลดปริมาณเชื้อเพลิง37.7 MiB92
โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน1.7 MiB89
โครงสร้าง วิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสุขภาวะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น1.5 MiB92

2. บทความทางวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว313.6 KiB122
การสำรวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทย231.5 KiB98
ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560137.1 KiB236
ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB190
ท่องเที่ยวชุมชน ... สู่ 4.0_ ควรเน้นนโยบายอะไร492.9 KiB114
นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)781.7 KiB129
ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา1.3 MiB91
โครงสร้างตลาดแรงงานไทย:จากอดีตสู่อนาคต898.8 KiB109

3. บทสรุปเชิงนโยบาย

NameSizeHits
NameSizeHits

4. บทความหนังสือพิมพ์

NameSizeHits
NameSizeHits
03. ภูเก็ต_ ฤาจะติดกับดักเมืองท่องเที่ยวระดับปานกลาง!500.6 KiB93
05. นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)577.5 KiB142
06. รัก น่านนานๆ1.3 MiB154
07. ท่องเที่ยวไทย _ โจทย์ใหม่ด้านนโยบาย428.8 KiB106
08. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (1)230.7 KiB101
09. ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (2)275.1 KiB109
1. ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB104
10. ท่องเที่ยวชุมชน … สู่ 4.0: ควรเน้นนโยบายอะไร88.5 KiB102
11. มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?68.1 KiB117
12. ภูเก็ตกับ “กับดักซ้ำสอง”506.4 KiB140

5. presentation

NameSizeHits
NameSizeHits
Agriculture Market & Technology Trends17.8 MiB129
Digital Transformation : Challenges and Opportunities for Thailand 4.04.1 MiB190
การประชุมกรรมการ อำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ครั้งที่ 1 1.1 MiB284