ดาวน์โหลด

ห้องสมุด


1. เอกสารวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
01 - รายงานการศึกษา โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยและพัฒนาฯ6.1 MiB283
02 - รายงานสรุปผล โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ952.5 KiB95
03 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 1 การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ 5.6 MiB93
04 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 2 ระบบไมโครเวฟเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียน1.3 MiB71
05 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 3 การผลิตโคเนื้อของกลุ่มสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้1.5 MiB82
06 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 4 ผลของไฮไดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นก๊วยจั๊บอุบล2.1 MiB3
07 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 5 การตรวจโรคกุ้ง1.4 MiB78
08 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 6 งานวิจัยเทคโนโลยีบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแบบเชิงกลและชีวภาพ2.0 MiB84
09 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 7 การลงทุนโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุภาพ4.5 MiB108
10 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 8 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถนการเคลื่อนไหวฯ1.6 MiB66
11 - โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 9 : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นฯ5.6 MiB91
12 - การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน1.5 MiB95
13 - Diversity and Change in Charitable Giving in Thailand866.9 KiB104
14 - รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง "Wi-Fi สลัม: วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0"626.7 KiB321
15 - ประเทศไทยไร้หมอกควัน : เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา646.9 KiB233
16- รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย องค์ความรู้และช่องว่างการวิจัย2.2 MiB89
17-รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจาก ประสบการณ์ของต่างประเทศ 775.2 KiB81
20 - รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย40.5 MiB99
21- รายงานฉบับพิเศษ การสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงบโยบาย 7.5 MiB396
23 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 - การเกิดในเมือง3.4 MiB105
24 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 2-1 - การอยู่อาศัยในเมือง9.0 MiB94
25 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 2-2 - การไร้บ้านในเมือง2.7 MiB150
26 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 3 - การทำงานในเมือง8.1 MiB169
27 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 4 - การเดินทางในเมือง7.0 MiB165
28 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 - การซื้อของในเมือง6.5 MiB165
29 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 6 - การตายในเมือง7.0 MiB107
30 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7 - งานวิจัยอนาคต7.6 MiB67
31 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 8 - งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง8.8 MiB53
32 - รายงานฉบับสมบูรณ์ คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย 5.7 MiB135
33 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษา Brand DNA ของจังหวัดลำปาง4.8 MiB54
34 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการทบทวนและจัดทำเส้นทางการตลาดท่องเที่ยวประชารัฐ จังหวัดลำพูน12.6 MiB43
35 - โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว3.2 MiB2094
36 - โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ภายใต้แผนงานวิจัย การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว15.4 MiB538
37 - รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ782.1 KiB304
38 - รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ความเหลื่อมล้ำด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย6.3 MiB48
39 - รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง โครงสร้างตลาดแรงงานไทย: จากอดีตสู่อนาคต796.3 KiB146
40 - รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ต้นทุนชีวิต: กรณีศึกษาสามเณรวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่2.1 MiB18
41 - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย5.4 MiB31
42 - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาวิทยาศาสตร์16.7 MiB13
43 - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาคณิตศาสตร์12.3 MiB23
44 - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาภาษาไทย9.1 MiB14
การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศิวาพร ฟองทอง1.8 MiB154
การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้36.7 MiB245
การลดปริมาณเชื้อเพลิง37.7 MiB208
โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน1.7 MiB198

2. หนังสือและคู่มือ

NameSizeHits
NameSizeHits
การตัดสินใจระยะท้าย-นพพล วิทย์วรพงศ์35.3 MiB8
คู่มือการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยของรัฐสำหรับผู้บริหารงานวิจัย-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด1.7 MiB826
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและอรรถพันธ์ สารวงศ์5.7 MiB268
ชุมชนอุโมงค์-อรรถพันธ์ สารวงศ์1.4 MiB371
อนาคตศึกษา-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ17.0 MiB336
โครงสร้าง วิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสุขภาวะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น-อัครพงศ์ อั้นทอง1.5 MiB208

3. บทความทางวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB292
02-ท่องเที่ยวชุมชน ... สู่ 4.0_ ควรเน้นนโยบายอะไร492.9 KiB209
03-นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)781.7 KiB220
04-การสำรวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทย231.5 KiB174
05-ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560137.1 KiB336
06-(ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว313.6 KiB301
07-โครงสร้างตลาดแรงงานไทย:จากอดีตสู่อนาคต898.8 KiB298
08-ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา1.3 MiB273
09-ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคม147.1 KiB242
10-อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข 2019-อ.สุวรรณา-26Sep19237.7 KiB234
11-ทุนทางสังคมนำไปสู่ความสุขของคนไทยมากเพียงใด95.9 KiB302
12-ความเชื่อในสังคมไทยกับวิทยาศาสตร์ : พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมกันแบบแตกต่าง193.3 KiB16

4. บทสรุปเชิงนโยบาย

NameSizeHits
NameSizeHits

5. บทความหนังสือพิมพ์

NameSizeHits
NameSizeHits
01-ภูเก็ต_ ฤาจะติดกับดักเมืองท่องเที่ยวระดับปานกลาง!500.6 KiB166
02-นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)577.5 KiB230
03-รัก น่านนานๆ1.3 MiB268
04-ท่องเที่ยวไทย _ โจทย์ใหม่ด้านนโยบาย428.8 KiB190
05-ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (2)275.1 KiB189
06-ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (1)230.7 KiB184
07-ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี860.1 KiB175
08-ท่องเที่ยวชุมชน … สู่ 4.0: ควรเน้นนโยบายอะไร88.5 KiB174
09-มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?68.1 KiB195
10-ภูเก็ตกับ “กับดักซ้ำสอง”506.4 KiB225

6. presentation

NameSizeHits
NameSizeHits
01-สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 1 (ก.พ. 62 -ก.พ. 63)5.7 MiB65
02-ฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤติโควิด-19 1.8 MiB486
03-งานวิจัยด้านสังคมในยุค Digital Disruption 3.2 MiB64
04-Agriculture Market & Technology Trends17.8 MiB226
05-Digital Transformation : Challenges and Opportunities for Thailand 4.04.1 MiB309
06-การประชุมกรรมการ อำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ครั้งที่ 1 1.1 MiB503