ห้องสมุด

ห้องสมุด


1. เอกสารวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
R- Diversity and Change in Charitable Giving in Thailand-Rosalia Sciortino866.9 KiB347
ก- การศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังคมไทยยุค 4.0-กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว2.7 MiB62
จ- การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน-จงกล พรมยะและวันวสา วิโรจนารมย์15.4 MiB1029
จ- การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย-จุลนี เทียนไทย40.5 MiB2003
จ- คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ระยะที่ 1-จิราวิทย์ ญาณจินดา และคณะ2.8 MiB72
จ- รายงานฉบับพิเศษ การสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ของงานวิจัยการสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะฯ-จุลนี เทียนไทย7.5 MiB576
จ- โครงการการพัฒนาดัชนีรวมเพื่อการประเมินศักยภาพการเกษตรในระดับจังหวัด พ.ศ.2551-2561-จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และคณะ8.7 MiB75
ณ- การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มจากความร่วมมือรวมพลังระหว่างโรงเรียนกับชุมชน: โมเดลพหุสมาชิก-ณัฐพล อนันต์ธนสาร2.5 MiB84
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 4 ผลของไฮไดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นก๊วยจั๊บอุบล-ณัฐพล อนันต์ธนสาร2.1 MiB67
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 5 การตรวจโรคกุ้ง-ณัฐพล อนันต์ธนสาร1.4 MiB181
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 6 งานวิจัยเทคโนโลยีบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแบบเชิงกลและชีวภาพ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร2.0 MiB163
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 8 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถนการเคลื่อนไหวฯ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร1.6 MiB135
ด- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาคณิตศาสตร์-ดวงหทัย กาศวิบูลย์12.3 MiB113
ด- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย- ดวงหทัย กาศวิบูลย์และคณะ5.4 MiB184
ด- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาวิทยาศาสตร์-เดชา ศุภพิทยาภรณ์16.7 MiB67
ด-ความเหลื่อมล้ำด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย-ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์6.6 MiB55
น- การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ-นพพล วิทย์วรพงศ์782.1 KiB588
น- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 8 - งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง-นิรมล เสรีสกุล8.8 MiB190
น- ปัจจัยทํานายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาลและคณะ3.0 MiB491
บ- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาภาษาไทย-บุญรอด โชติวชิรา9.1 MiB215
ป- การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนของไทย-ประทานทิพย์ กระมล และคณะ 4.9 MiB8
ป- การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกลและการเรียนรู้เชิงลึกกรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 1)-ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม4.3 MiB164
ป- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 4 - การเดินทางในเมือง-เปี่ยมสุข สนิท7.0 MiB834
ป- โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์ 7.7 MiB40
ป- โครงการความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลาสำหรับเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ-ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ และคณะ1.5 MiB62
พ- "Wi-Fi สลัม: วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0"-พงศกร สงวนศักดิ์626.7 KiB734
พ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 - การซื้อของในเมือง-พรสรร วิเชียรประดิษฐ์6.5 MiB742
พ- รายงานการวิจัยการวิเคราะห์คดีละเมิดด้วยปัญญาประดิษฐ์-พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล และคณะ1.3 MiB46
ภ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 6 - การตายในเมือง-ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์7.0 MiB671
ภ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 2-1 - การอยู่อาศัยในเมือง-ภัณฑิรา จูละยานนท์9.0 MiB517
ภ- แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ: กรณีศึกษากิจกรรมอาสาสมัคร-ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย3.3 MiB161
ม- รายงานสรุปผล โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด952.5 KiB166
ม- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด3.2 MiB2323
ม- โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน- มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด1.7 MiB276
ม- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยและพัฒนาฯ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด6.1 MiB412
ม- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 9 : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นฯ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 5.6 MiB155
ร- เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า-รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น10.3 MiB303
ว- การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน-วรลักษณ์ หิมะกลัสและปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์1.5 MiB165
ว- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 3 - การทำงานในเมือง-ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์8.1 MiB879
ว- ต้นทุนชีวิต: กรณีศึกษาสามเณรวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่-วรลักษณ์ หิมะกลัส2.1 MiB91
ว- นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 (ระยะที่ 1)-วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ5.1 MiB177
ศ- การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศิวาพร ฟองทอง1.3 MiB1153
ศ- การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้-ศุทธินี ดนตรี36.7 MiB302
ศ- ประเทศไทยไร้หมอกควัน : เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา-ศุุทธินี ดนตรี 646.9 KiB328
ศ- โครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน-ศิริพร กิรติการกุล และคณะ1.3 MiB1075
ศ- โมเดลอาชีพทางเลือกและห่วงโซ่อุปทาน-ศิริพร กิรติการกุล และคณะ15.3 MiB71
ส- การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-สุนทรี สกุลพราหมณ์10.0 MiB151
ส- ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย องค์ความรู้และช่องว่างการวิจัย-สาวิณี สุริยันรัตกร2.2 MiB153
ส- โครงการการส่งเสริมการจัดการเชียงใหม่เมืองยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม-สุวารี วงค์กองแก้ว และคณะ13.3 MiB56
ส- โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม-สุริยเดว ทรีปาตีและคณะ2.2 MiB45
ส- โครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน-โสภณ ชมชาญ และปานพิมพ์ นพรัตน์ศุภสิน2.3 MiB101
ส- โครงสร้างตลาดแรงงานไทย: จากอดีตสู่อนาคต-สุพรรณิกา ลือชารัศมี796.3 KiB313
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 - การเกิดในเมือง-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ3.4 MiB145
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7 - งานวิจัยอนาคต-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ7.6 MiB2999
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ5.7 MiB1691
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 2-2 - การไร้บ้านในเมือง-อนรรฆ พิทักษ์ธานิน2.7 MiB677
อ- สภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน-อัครพงศ์ อั้นทอง และนิรันดร์ รักษ์ปาทาน4.1 MiB60
อ- โครงการทบทวนและจัดทำเส้นทางการตลาดท่องเที่ยวประชารัฐ จังหวัดลำพูน-อรรถพันธ์ สารวงศ์12.6 MiB131
อ- โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ภายใต้แผนงานวิจัย การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว-อรุณี อินทรไพโรจน์15.4 MiB621
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 1 การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ-อรรถพันธ์ สารวงศ์5.6 MiB208
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 2 ระบบไมโครเวฟเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียน-อรรถพันธ์ สารวงศ์1.3 MiB123
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 3 การผลิตโคเนื้อของกลุ่มสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้-อรรถพันธ์ สารวงศ์1.5 MiB148
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 7 การลงทุนโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุภาพ-อรรถพันธ์ สารวงศ์4.5 MiB210
อ- โครงการศึกษา Brand DNA ของจังหวัดลำปาง-อรรถพันธ์ สารวงศ์และนิรันดร์รักษ์ ปาทาน4.8 MiB175

2. หนังสือและคู่มือ

NameSizeHits
NameSizeHits
จ- อัตลักษณ์ วิธีคิด และชีวิต 4.0 ของชาวดิจิทัลไทย: การสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย-จุลนี เทียนไทย1.8 MiB20
ช- Human 4.0-ชนินทร เพ็ญสูตร2.4 MiB7220
น- การตัดสินใจระยะท้าย-นพพล วิทย์วรพงศ์35.3 MiB153
ม- คู่มือการประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยของรัฐสำหรับผู้บริหารงานวิจัย-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด1.7 MiB1220
ม- คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดและอรรถพันธ์ สารวงศ์5.7 MiB389
ศ- พืชและสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดน่านทางเลือกและทางรอด-ศิริพร กิรติการกุลและคณะ28.4 MiB238
อ- ชุมชนอุโมงค์-อรรถพันธ์ สารวงศ์1.4 MiB440
อ- อนาคตศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2)-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ17.0 MiB29
อ- อนาคตศึกษา-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ17.0 MiB3078
อ- โครงสร้าง วิสัยทัศน์ การขับเคลื่อนสุขภาวะ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น-อัครพงศ์ อั้นทอง1.5 MiB299

3. บทความทางวิชาการ

NameSizeHits
NameSizeHits
จ- ความเชื่อในสังคมไทยกับวิทยาศาสตร์ : พันธมิตร ปรปักษ์ หรืออยู่ร่วมกันแบบแตกต่าง-เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์193.3 KiB84
จ- “อนาคตภาคเกษตรไทยกับพืช GMO”-เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์182.8 KiB39
ม- ดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด พ.ศ. 2560-มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 137.1 KiB406
ม- ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด860.1 KiB367
ม- ท่องเที่ยวชุมชน ... สู่ 4.0_ ควรเน้นนโยบายอะไร-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด492.9 KiB264
ม- นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด781.7 KiB295
ส- การสำรวจความพึงพอใจในชีวิตคนไทย-สำนักงานสถิติแห่งชาติ231.5 KiB235
ส- ทุนทางสังคมนำไปสู่ความสุขของคนไทยมากเพียงใด-สาวิณี สุริยันรัตกร 95.9 KiB383
ส- ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา-สุทธินี ดนตรี1.3 MiB596
ส- อนาคต คน เครื่องมือ ความสุข 2019-สุวรรณา สถาอานันท์237.7 KiB289
ส- โครงสร้างตลาดแรงงานไทย:จากอดีตสู่อนาคต-สุพรรณิกา ลือชารัศมี898.8 KiB445
อ- (ร่าง) นโยบายด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว-อัครพงศ์ อั้นทอง313.6 KiB491
อ- ก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคม-อานันท์ กาญจนพันธุ์147.1 KiB431

4. บทสรุปเชิงนโยบาย

NameSizeHits
NameSizeHits

5. บทความหนังสือพิมพ์

NameSizeHits
NameSizeHits
ม- ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จากการปฏิบัติสู่ทฤษฎี-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด860.1 KiB228
ม- ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (1)-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด230.7 KiB238
ม- ทำเหมือง (ข้อมูล) เพื่อบริการลูกค้าให้เข้าเป้า (2)-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด275.1 KiB260
ม- ท่องเที่ยวชุมชน … สู่ 4.0: ควรเน้นนโยบายอะไร-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด88.5 KiB230
ม- นโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมืองท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด577.5 KiB288
ม- ภูเก็ต_ ฤาจะติดกับดักเมืองท่องเที่ยวระดับปานกลาง!-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด500.6 KiB220
ม- ภูเก็ตกับ “กับดักซ้ำสอง”-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด506.4 KiB293
ม- มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด68.1 KiB254
ม- รัก น่านนาน ๆ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด1.3 MiB343
ม-ท่องเที่ยวไทย _ โจทย์ใหม่ด้านนโยบาย-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด428.8 KiB249

6. presentation

NameSizeHits
NameSizeHits
01-สรุปผลการดำเนินงาน แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 1 (ก.พ. 62 -ก.พ. 63)5.7 MiB126
02-ฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤติโควิด-19 1.8 MiB549
03-งานวิจัยด้านสังคมในยุค Digital Disruption 3.2 MiB105
04-Agriculture Market & Technology Trends17.8 MiB303
05-Digital Transformation : Challenges and Opportunities for Thailand 4.04.1 MiB407
06-การประชุมกรรมการ อำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ครั้งที่ 1 1.1 MiB749
07-ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 215.8 MiB51
08-ร่วม เล่าเรื่อง "นวัตกิน" ให้เป็น "นวัตกรรม" โดย อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น83.8 MiB79
09- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์2.6 MiB45
10- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร10.1 MiB45
11- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ3.2 MiB44
12- งานเมืองเชียงใหม่ยั่งยืน- คุณสุวารี วงค์กองแก้ว10.9 MiB42