EN/TH
EN/TH
ใหม่ล่าสุด
กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา
พ-การให้คุณค่าความซื่อสัตย์ในสังคมไทย-พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และคณะ

โพสต์ เมื่อ 21 กันยายน 2566

กลุ่มอนาคตศึกษา
อ-ชีวิตคนไทย 4.0: ความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความพร้อมรับมือและตั้งหลักใหม่-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ

โพสต์ เมื่อ 21 กันยายน 2566

กลุ่มขับเคลื่อน
อ-การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่กรุงเทพฯ-อนรรฆ พิทักษ์ธานิน และคณะ

โพสต์ เมื่อ 11 กันยายน 2566

กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม
ร-ต้นทุนแฝงของแรงจูงใจทางการเงิน: แรงจูงใจทางการเงินส่งผลหักล้างผลของแรงจูงใจในการร่วมมือหรือไม่-เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ และคณะ

โพสต์ เมื่อ 8 กันยายน 2566

กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา
ช-การพัฒนาต้นแบบการสื่อสารรณรงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล (digital empathy) ในการสื่อสารระหว่างรุ่นอายุบนพื้นที่ออนไลน์-ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

โพสต์ เมื่อ 7 กันยายน 2566

คนไทยทันสมัย
แหล่งข้อมูลและความรู้
คลังความรู้
15 กันยายน 2021
มนุษย์เมือง 4.0: วิถีชีวิต พื้นที่ และความเหลื่อมล้ำ
เนื้อหาส่วนแรกของบทความนี้นําเสนอภาพกว้างของแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์เมืองในยุค 4.0 ที่คาดว่าจะมีการบรรจบและหลอมรวมกันของกลุ่มเทคโนโลยีหลายด้าน ต่อจากนั้น ผู้เขียนเสนอภาพอนาคตฐาน (baseline future) ของวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทย เนื้อหาส่วนต่อมานําเสนอภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) ในรูปแบบของฉากทัศน์ (scenarios) ที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ที่คาดว่าน่าจะมีผลกระทบสูงต่อวิถีชีวิตคนเมืองใน ประเทศไทยในอนาคต เนื้อหาส่วนต่อมานําเสนอนัยเชิงนโยบายของภาพอนาคตฐานและฉากทัศน์ส่วนสุดท้ายของบทความเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สําหรับนโยบายสาธารณะ
อ่านเพิ่มเติม