มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ คุณธรรมในสังคมไทย 4.0

 

แผนงานคนไทย 4.0 ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

เข้าฟังการประชุมเสวนาภายใต้หัวข้อ

“คุณธรรมในสังคมไทย 4.0”

 

กำหนดการประชุมเสวนา

 “คุณธรรมในสังคมไทย 4.0”

สนับสนุนโดย

แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

ร่วมกับ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เวลา กำหนดการ
08.30 – 08.45 ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 แนะนำแผนงานคนไทย 4.0 และกลุ่มการศึกษา โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
09.00 – 09.30 นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น

สถานการณ์ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในทศวรรษที่ผ่านมาของประเทศไทย

โดย รศ.ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

09.30 – 10.20 ให้ข้อเสนอแนะงานศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
10.20 – 10.30 พักเบรค
10.30 – 11.30 บรรยายพิเศษ เรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนไทย 4.0

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

11.30 – 12.00 ซักถามวิทยากร

 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะโครงการ

1. ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด          ประธานบริหารแผนงาน (PC)
2. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี           ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
3. ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กำหนดการประชุมเสวนา

 “คุณธรรมในสังคมไทย 4.0”

สนับสนุนโดย

แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

ร่วมกับ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.20 – 13.30 ลงทะเบียน
13.30 – 15.00 เสวนาเรื่อง “มาตรฐานคุณธรรมในสังคมสมัยใหม่” โดยวิทยากรรับเชิญ

·     ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

(อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

·     รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล

(ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

15.00 – 16.30 อภิปราย & ซักถามวิทยากร
16.30 เสร็จสิ้นการเสวนา