เหลียวมองนโยบาย

วิทยากร : รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพันธุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพที่มหาวิทยาลัยมหิดล และระดับปริญญาเอกสาขาชีวะโมเลกุลจาก University of Edinburgh (UoE) ประเทศสกอตแลนด์ ดร.เจษฎา มีความเชี่ยวชาญในเรื่องชีวโมเลกุล โดยมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ รวมทั้งหนังสือ บทความในหนังสือ ตำรา หนังสือแปล ทำให้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2550 จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ยังเคยดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, คณะอนุกรรมการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, อดีตเลขานุการคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันจุฬาฯ (CU-IBC) ปัจจุบัน ดร.เจษฎา ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Photo Credit :  hitap.net

 

กำหนดการ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิ๊ก <<<

18/08/2019

วิทยากร : รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

วิทยากร […]
18/08/2019

วิทยากร : ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

วิทยากร […]
18/08/2019

วิทยากร : รศ. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร

วิทยากร […]
18/08/2019

วิทยากร : ผศ. ดร.ศุทธินี ดนตรี

วิทยากร […]
10/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “ภาคเกษตรไทยในอนาคต…ครัวไฮเทคของโลกยุคใหม่?”

การเสวน […]
10/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “เชียงใหม่ไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา”

การเสวน […]