แนวทางแก้ไขปัญหา

ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา

มลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อประชากรอย่างร้ายแรงในด้านการดำรงชีวิต ด้านสุขภาพมีความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ และโลหะหนักในระยะยาว ส่วนในระยะสั้นกลุ่มเด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคผิวหนังอักเสบ และโรคตาอักเสบ จากสถิติของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พบว่าจานวนผู้ป่วยด้วย 4 กลุ่มโรคที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-10 (วันที่ 6 มกราคม-16 มีนาคม 2562) อันดับที่ 1 คือ กลุ่มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด พบผู้ป่วยกว่า 40,383 ราย และอันดับที่ 2 คือ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด พบผู้ป่วยกว่า 29,651 ราย ส่วนอันดับที่ 3 คือ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ และกลุ่มโรคตาอักเสบ พบผู้ป่วยจำนวน 2,783 ราย และ 2,373 รายตามลำดับ (ประชาชาติธุรกิจ, 2562ข) นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยว และการคมนาคมทางอากาศที่อากาศยานมีการยกเลิกเที่ยวบินและเครื่องล่าช้ากว่า 30 เที่ยวในช่วงวิกฤติฝุ่นควัน (ประชาชาติธุรกิจ, 2562ข)

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี ดนตรี

ประเทศไทยไร้หมอกควัน: เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา (1.3 MiB, 231 downloads)