บทความทางวิชาการประเด็นอื่นที่น่าสนใจ>ม- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ม- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021