EN/TH
EN/TH
กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>ศ- คู่มือพืชและสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดน่านทางเลือกและทางรอด-ศิริพร กิรติการกุลและคณะ
ศ- คู่มือพืชและสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดน่านทางเลือกและทางรอด-ศิริพร กิรติการกุลและคณะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 264 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

คู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ไว้จำนวน 68 รายการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม A พืชใหม่สร้างรายได้สูง กลุ่ม B พืชเดิมของชุมชนที่มีศักยภาพ กลุ่ม C พืชเพื่อการกินอยู่ในครัวเรือน และกลุ่ม D สัตว์เพื่อเสริมรายได้และการกินอยู่ ได้จัดทำสารบัญไว้ 2 แบบ โดยสารบัญด้านหน้าของคู่มือ เป็นการเรียงลำดับ 4 กลุ่มตามผลตอบแทนการลงทุนจากมากไปหาน้อย ซึ่งได้แสดงงบกระแสเงินสด (Cash flow) ของการลงทุนในการผลิตพืช หรือสัตว์ชนิดนั้นๆ ประกอบ ส่วนสารบัญด้านหลังเรียงลำดับตามตัวอักษร แยกเป็นพืชและสัตว์ สำหรับชนิดของพืชที่สามารถปลูกร่วมกับป่าได้ จำนวน 20 รายการ สัตว์อยู่ร่วมกับป่า จำนวน 2 รายการ ซึ่งเป็นพืชและสัตว์ที่เหมาะสมในการผลิตในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 - 2 ได้ทำเครื่องหมาย* ในสารบัญ ทั้ง 2 แบบ


สำหรับงบกระแสเงินสดของผลตอบแทนการลงทุน ได้คำนวณบนข้อสมมุติ (Assumption) ของราคาและผลผลิตเฉลี่ย ในปีการผลิต 2562 ของจังหวัดน่าน