กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต>ค-การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเป้าหมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา”-คงวุฒิ นิรันตสุข
ค-การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเป้าหมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา”-คงวุฒิ นิรันตสุข
ผู้วิจัย : นายคงวุฒิ นิรันตสุข   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสกัดแก่นความรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปัญญา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาที่พัฒนาครูให้สามารถสอนโครงงานผ่านหลักหลักคิดการเรียนรู้บนฐานวิจัย สู่การออกแบบและผลิตเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก และเข้าใจง่าย ผ่านระบบออนไลน์ที่มาพร้อมกับแบบทดสอบท้าทายความคิด ภายใต้แนวคิด “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” โดยผลลัพธ์จากการพัฒนานี้เกิดรูปแบบการสื่อสารใน 2 ลักษณะ คือ 1) วิดีโอเสียงบรรยายพร้อมภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สกัดมาจากเนื้อหาตลอดระยะเวลา 6 ปีของโครงการจํานวน 53 ตอน (ความยาวเฉลี่ยตอนละ 6 นาที) พร้อมกับแบบทดสอบเพื่อวัดการเรียนรู้ และ 2) เสียงสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในมุมมองต่าง ๆ ทางสังคมที่สอดรับกับแนวคิด จํานวน 5 ตอนในรูปแบบพอดแคสต์(ความยาวเฉลี่ยตอนละ 25 นาที) ซึ่งจะยังคงถูกผลิตหลังจากนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงวิดีโอทั้ง 53 ตอนซึ่งเป็นเนื้อหาหลัก พบว่าเป็นเนื้อหาที่ให้ความสําคัญกับระบบคิดคิดผลเกิดจากเหตุ ซึ่งคือสิ่งที่เป็นแก่นของการพัฒนามนุษย์เพื่อนําไปสู่การเกิดปัญญาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ดังนั้น แก่นแท้ของกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา คือ การสร้าง“ภูมิคุ้มกันทางปัญญา” ให้กับผู้เรียนรู้โดยอาศัยการเข้าใจความจริงตามธรรมชาติที่ประกอบด้วยโลกวิวัฒนาการ (โลกอินทรีย์) และ โลกพัฒนาการ (โลกกลไก) เพื่อนําไปสู่การพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้เกิดความอย่างยั่งยืน และสมดุล โดยมีทักษะการตั้งคําถาม หรือลักษณะของการเป็นผู้ช่างสงสัย ซึ่งเป็นทักษะหลักในการเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดนี้ได้สื่อสารผ่านช่องทางหลักที่เว็บไซต์ www.คุยคิดคลิก.net และแอปพลิเคชันพอดแคสต์ (Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts) ภายใต้ชื่อ “คุยคิดคลิกPodcast” ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเพาะพันธุ์ปัญญา และกลุ่มพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา

The goal of this project was to extract the core knowledge of POHPANPUNYA Project (PPPY), which was educational research aimed at improving teachers who were responsible for project-based subjects by using the Research-Based Learning (RBL) approach. This core knowledge would be translated for designing and creating the common online contents and challenge quests based on the concept, “Thoughtful Thai People and Living for Development”. The results could be grouped into two outputs, including video-on-demand and audio-on-demand, so-called, vodcast, and podcast, respectively. The first main output, vodcast, was extracted from almost six years of PPPY workshop contents which finally delivered fifty-three episodes (six minutes average duration time) and their challenge quests. The second output, podcast, was gathered by special guests who were capable of doing things that relied on the concept. These podcasts were produced for five episodes (twenty-five minutes average duration time) and also further considerably created in the future continuously. Remarkably on the vodcast output, the cause-effect thinking was the core learning outcome because it was the heart of human wisdom development in PPPY. Therefore, the PPPY nucleus was to create "cognitive immunity" in learners by understanding the truth of organic and mechanistic worlds that led to socio- and self-development based on balance and sustainability. The questioning skill and curiosity characteristic were also considered as core competencies in a PPPY nucleus. All of these results were published on www.คุยคิดคลิก.net and also on podcast application platforms like Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts with "คุยคิดคลิก Podcast" channel. Furthermore, there were distributed on social media online platform including Facebook Fan Page: เพาะพันธุ์ปัญญา and other relating alliances.