EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต>ค-การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเป้าหมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา”-คงวุฒิ นิรันตสุข
ค-การถอดรหัสแก่นความรู้ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนาระบบสื่อออนไลน์บนเป้าหมาย “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา”-คงวุฒิ นิรันตสุข
ผู้วิจัย : นายคงวุฒิ นิรันตสุข   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสกัดแก่นความรู้จากโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาปัญญา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษาที่พัฒนาครูให้สามารถสอนโครงงานผ่านหลักหลักคิดการเรียนรู้บนฐานวิจัย สู่การออกแบบและผลิตเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก และเข้าใจง่าย ผ่านระบบออนไลน์ที่มาพร้อมกับแบบทดสอบท้าทายความคิด ภายใต้แนวคิด “คนไทยรู้คิดมีชีวิตเพื่อพัฒนา” โดยผลลัพธ์จากการพัฒนานี้เกิดรูปแบบการสื่อสารใน 2 ลักษณะ คือ 1) วิดีโอเสียงบรรยายพร้อมภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สกัดมาจากเนื้อหาตลอดระยะเวลา 6 ปีของโครงการจํานวน 53 ตอน (ความยาวเฉลี่ยตอนละ 6 นาที) พร้อมกับแบบทดสอบเพื่อวัดการเรียนรู้ และ 2) เสียงสนทนากับผู้เชี่ยวชาญในมุมมองต่าง ๆ ทางสังคมที่สอดรับกับแนวคิด จํานวน 5 ตอนในรูปแบบพอดแคสต์(ความยาวเฉลี่ยตอนละ 25 นาที) ซึ่งจะยังคงถูกผลิตหลังจากนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงวิดีโอทั้ง 53 ตอนซึ่งเป็นเนื้อหาหลัก พบว่าเป็นเนื้อหาที่ให้ความสําคัญกับระบบคิดคิดผลเกิดจากเหตุ ซึ่งคือสิ่งที่เป็นแก่นของการพัฒนามนุษย์เพื่อนําไปสู่การเกิดปัญญาของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ดังนั้น แก่นแท้ของกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญา คือ การสร้าง“ภูมิคุ้มกันทางปัญญา” ให้กับผู้เรียนรู้โดยอาศัยการเข้าใจความจริงตามธรรมชาติที่ประกอบด้วยโลกวิวัฒนาการ (โลกอินทรีย์) และ โลกพัฒนาการ (โลกกลไก) เพื่อนําไปสู่การพัฒนาทั้งตนเองและสังคมให้เกิดความอย่างยั่งยืน และสมดุล โดยมีทักษะการตั้งคําถาม หรือลักษณะของการเป็นผู้ช่างสงสัย ซึ่งเป็นทักษะหลักในการเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดนี้ได้สื่อสารผ่านช่องทางหลักที่เว็บไซต์ www.คุยคิดคลิก.net และแอปพลิเคชันพอดแคสต์ (Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts) ภายใต้ชื่อ “คุยคิดคลิกPodcast” ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของเพาะพันธุ์ปัญญา และกลุ่มพันธมิตรที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา