เอกสารวิจัย>ภ-รายงานสรุปต้นแบบร้านค้าออฟไลน์ไร้คน (Hardware Systems) สำหรับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทู โอ-ภัทรพร คูวุฒยากร