กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>จ-การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายกับการท่องเที่ยว-จิรัตน์ เขียวชอุ่ม
จ-การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายกับการท่องเที่ยว-จิรัตน์ เขียวชอุ่ม
ผู้วิจัย : อ.ดร.จิรัตน์ เขียวชอุ่ม   โพสต์ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2021

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว องค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว กฎหมายด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคหรือ

คอขวดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเกิดจากข้อกฎหมาย โดยวิธีการศึกษาวิจัยประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร

กฎหมายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยชุดคำถามปลายเปิด


ผลการวิจัยพบว่า กฎหมายไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวในทุกขั้นตอนของการเดินทาง

ท่องเที่ยวและในทุกกิจกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่อ

นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงประเทศไทย ก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เมื่อนักท่องเที่ยว

เข้าพักในประเทศไทย ก็มี พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.

2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มากำกับดูแลการประกอบธุรกิจโรงแรม การใช้บริการ

ธุรกิจนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายเฉพาะที่

ควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 กำหนดข้อห้ามและเงื่อนไขในการ

ดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว การซื้อสินค้าภายในประเทศ จะได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในประกาศของกรมสรรพากร เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับออกไปนอกประเทศไทย ก็ต้องทำตาม

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522


ประเทศไทยมีองค์กรด้านการท่องเที่ยวหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีคณะกรรมการนโยบาย

การท่องเที่ยวแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สมาคม

การค้า ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 หอการค้าตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย พ.ศ. 2544 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีกฎหมายที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่

กำกับดูแลคลินิคและโรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ที่กำกับดูแลกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม

และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง


ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพบว่า ควรจะมีการรวมใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการสปาให้

มีเพียงใบอนุญาตเดียว พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 กับ พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีความซ้ำซ้อนกัน กิจการสถานที่ออกกำลังกาย และการให้บริการเพื่อสุขภาพที่บ้าน

ของผู้รับบริการก็ไม่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จึงควรมีการ

ศึกษาวิจัยกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศ