กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ร-บทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ร-บทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0-ระพีพัฒน ภาสบุตร
โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

รายงานฉบับสมบูรณ์

(Final Report)

โครงการวิจัยย่อยที่ 4.บทบาทของวัด พระสงฆ์ และศาสนาในการสร้างคนไทย 4.0

The Roles of Temple, Monks and Religion in Enhancing Thai People 4.0

โดย

นักวิจัย สังกัด

1. ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0

สนับสนุนโดย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)