กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ร-บทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ร-บทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0-ระพีพัฒน ภาสบุตร
โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

รายงานฉบับสมบูรณ์

(Final Report)

โครงการวิจัยย่อยที่ 5.บทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0

The Roles of School and Education in Enhancing Thai People 4.0

โดย

คณะนักวิจัย สังกัด

1. ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผศ. จิระพันธ์ ชูจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. ดร.สุคนธ์ทิพย์ วงศ์พันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0

สนับสนุนโดย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)