EN/TH
EN/TH
กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>ว-Policy Brief-นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของ คนไทย 4.0 (ระยะ 1)-วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ว-Policy Brief-นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของ คนไทย 4.0 (ระยะ 1)-วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ผู้วิจัย : รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์   โพสต์ เมื่อ 08 ตุลาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง

Policy Brief หรือบทสรุปเชิงนโยบายนี้นําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงานวิจัย เรื่อง “นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 (ระยะ 1)" โดย รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

ภายในบทสรุปเชิงนโยบายชิ้นนี้ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา สรุปและอภิปรายผลจากการทำวิจัย รวมไปถึงจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 3 ด้านได้แก่ นโยบายด้านครอบครัว นโยบายด้านทุนทางสังคมในระดับที่ใหญ่กว่าครอบครัว และนโยบายด้านการคุ้มครองความเสี่ยงทางสังคม