EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>รายงานการศึกษา ประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)
รายงานการศึกษา ประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 27 ครั้ง

การศึกษานี้เป็นการหาแนวทางการจัดการกับความเสี่ยงในระยะยาวโดยการใช้วิธีการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ การฉายภาพอนาคตหรือการสร้างฉากทัศน์ (scenarios) และการวิเคราะห์เพื่อหายุทธศาสตร์ที่รับได้หลายสถานการณ์ (robust strategy) ที่เป็นผลของการศึกษานี้ นอกจากเป็นจุดตั้งต้นที่ดีของการสร้างเวทีเสวนาร่วมกัน ทั้งในระดับองค์กรชุมชนและกลุ่มประชาคมใช้ในการวางแผนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแล้ว ยังจะเป็นจุดตั้งต้นของการลดความขัดแย้งในสังคม เพื่อให้เกิดการสื่อสารเป้าหมายร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกัน จะได้เกิดความเข้าใจและการใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น ให้เล็งเห็นปัญหาเดียวกัน และในที่สุดก็อาจจะเกิดฉันทามติในประเด็นต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เริ่มจากประเด็นที่เห็นด้วยกันมากที่สุดก่อนแล้วจึงขยายไปในประเด็นที่มีความขัดแย้งสูง

งานชิ้นนี้เป็นงานภายใต้แผนงานท้าทายไทยภายใต้ชุดโครงการอนาคตประเทศไทยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้เขียนขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้งานชิ้นนี้เกิดขึ้นได้ ขอขอบคุณ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการอนาคตประเทศไทย และขอขอบคุณทีมวิจัยอีก 9 ทีมที่ได้ทำการคาดการณ์อนาคตในแต่ละมิติของประเทศไทยในเบื้องต้น ทำให้ทีมวิจัยสามารถทำงานได้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว