EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>บทคัดย่อ-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
บทคัดย่อ-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 154 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง

โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 การศึกษานี้แบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกัน

  • ตอนที่หนึ่ง วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวไทยจนถึงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19
  • ตอนที่สอง เป็นการตอบคำถามว่า การท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 ควรจะมุ่งไปสู่เป้าหมายใด
  • สำหรับตอนที่สาม เป็นการเสนอกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงระบบ