EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>บทที่ 1-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
บทที่ 1-โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด-19 มีทั้งหมด 12 บท โดยในบทที่ 1 บทนำ จะนำเสนอสถานภาพของไทยในบริบทการท่องเที่ยวโลกและผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และตามด้วยกรอบความคิดของการศึกษา คำถามในการวิจัยและกรอบการคาดการณ์ในอนาคต