EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>อ-Policy Brief-คนเมือง 4.0-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
อ-Policy Brief-คนเมือง 4.0-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ   โพสต์ เมื่อ 01 ธันวาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง

ในการรับมือกับภาพอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความไม่แน่นอนสูงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและฟื้นตัวจะยิ่งกลายเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในระดับปัจเจกและการวางแผนในระดับสังคม ในการนี้แนวคิดคติรวมหมู่ (collectivism) น่าจะเป็นแนวคิดพื้นฐานสำหรับการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อรับมือและฟื้นตัวจากอนาคตที่ผันผวนได้ง่าย แนวคิดคติรวมหมู่ในที่นี้หมายถึงคุณค่าและค่านิยมที่เน้นความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันระหว่างปัจเจกบุคคลที่เป็นสมาชิกในสังคม และให้ความสำคัญกับกลุ่มคน โดยรวมก่อนปัจเจกรวมทั้งการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (collective action) ที่คนในกลุ่มตัดสินใจและทำร่วมกัน โดยมีเป้าหมายที่มุ่งยกระดับสถานะของกลุ่ม ในเรื่องหรือประเด็นที่มีเป้าหมายร่วมกัน

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่ ยุทธศาสตร์การรองรับและส่งเสริมการใช้ชีวิตร่วม (collective living) ยุทธศาสตร์การสร้างปัญญาร่วม (collective wisdom) ยุทธศาสตร์การเพิ่มพื้นที่ส่วนรวมทั้งรูปแบบเก่าและใหม่ (old and new commons) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลอำนาจในการต่อรองบนเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (collective bargaining) เป็นต้น