เอกสารวิจัย>บ-Policy Brief-การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย-เบญจพรรณ เอกะสิงห์
บ-Policy Brief-การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย-เบญจพรรณ เอกะสิงห์
ผู้วิจัย : รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์   โพสต์ เมื่อ 01 ธันวาคม 2021

การศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเกษตรกําลังเผชิญกับการขาดการออม มีหนี้เร็วขึ้นสูงและนานขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอที่นํามาสู่การออม เนื่องจากเผชิญกับอัตรากําไรตํ่า (ต้นทุนการผลิตสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ความผันผวนในเรื่องของราคาผลผลิต) และภาระการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในเรื่องการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งยังคงหนึ่งในปัจจัยที่กําหนดการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร

บทสรุปเชิงนโยบายนี้นําเสนอข้อมูลสําคัญจากเอกสารวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย” โดย รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ เสนอต่อ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)