กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ศ-วัดกับการท่องเที่ยว: พุทธบูชาและพุทธพาณิชย์-ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ศ-วัดกับการท่องเที่ยว: พุทธบูชาและพุทธพาณิชย์-ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ผู้วิจัย : ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์   โพสต์ เมื่อ 14 ธันวาคม 2021

ในสภาพการปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมเกิดความซับซ้อนขึ้นอย่างมาก สาเหตุมาจากจำนวนประชากรมากขึ้น การเจริญเติบโตของบ้านเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีก็ก้าวไกล โดยเฉพาะระบบการสื่อสาร จึงทำให้สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งที่ไปในส่วนของความก้าวหน้าทันสมัยและความเสื่อมไปพร้อมๆ กัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อ ซึ่งเป็นของควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้มีการปรับตัวตามไปด้วยเช่นกัน แต่อาจจะไม่ทันต่อ โลกและเหตุการณ์เท่าใดนัก

ในส่วนของการวิจัยชิ้นนี้ มีมุมมองอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมทางศาสนา คือ เรื่อง ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เรื่อง “วัดกับการท่องเที่ยว: พุทธบูชาและพุทธพาณิชย์” เพราะได้พบข้อมูล ส่วนหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยววัดและการปรับตัวของวัดต่างๆ เพื่อรับกับกระแสสังคมส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ในส่วนของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกเหนือจากการเที่ยวชมวัดในฐานะเป็นวัดโบราณ การชื่นชมกับความงามทางศิลปกรรมที่คนรุ่นเก่าได้สร้างสรรค์ไว้แล้ว ในส่วนหนึ่งของวัดได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหรือเป็นแหล่งแสวงบุญ สำหรับคนทั่วไปได้เข้ามาชื่นชมและส่วนหนึ่งเพื่อการทำบุญเข้าวัดหรือบางวัดก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมการ เข้าชมวัดสำหรับชาวต่างชาติ ด้วยก็มี